Μετάφραση από το πρωτότυπο: https://sts-news.medium.com/youre-doing-it-wrong-notes-on-criticism-and-technology-hype-18b08b4307e5

Γράφει ο Lee Vinsel

Σήμερα ίσως περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ γράφουν για τα πραγματικά και πιθανά προβλήματα της τεχνολογίας. Αυτό είναι κυρίως καλό. …

From Bruno Latour:Science In Action (Harvard University Press, 1987)
Copyright 1987 Bruno Latour, all rights reserved

0. Introduction

The discussion of the design of technological solutions has been put in a brighter light after the COVID-19 pandemic. Bio-technology is at the center, regarding matters such as the selected type of vaccines, drugs, Intensive Care Units technological set-up etc. …

Artwork inspired by Margaret Atwood’s landmark novel The Handmaid’s Tale, found at: clashcultures.com

In this story, we are going to discuss some major ideas expressed by female scientists regarding the role of gender in science and how gender roles are embedded and define biological discourses of human reproduction.

In order to be introduced to concepts related to elements of constructing gender and social…

An unrelated picture that was the best result of a Google Search query “History of economic thought art”. Found on the web, with no indications of copyright.

In this review, which is more extended than usual, we are going to discuss the paper “History of Economic Thought as an Analytic Tool: why Past Intellectual Ideas Must Be Acknowledged as Lighthouses for the Future” by Dr.D.Bögenhold (2020). …

Vial labelled “AstraZeneca coronavirus disease (COVID-19) vaccine” placed on displayed EU flag is seen in this illustration picture taken March 24, 2021. [Photo/Agencies]

Thoughts on E. Kranakis «Patents and Power European Patent-System Integration in the Context of Globalization»

0. Introduction

Greetings to all!

In this blog, we are going to visit the surroundings of a subject that made the headlines the previous days: the call by the US government to waive patent rights…

Connecting female faces to the computer screen. (Source:
Computer for All, Vol. 85 (1990): 17.)

0. Introduction

The second post in this week, mainly affected by the rise of abusive phenomena towards women in Greece and elsewhere. They have generated a broader discussion regarding gender and how embedded gender roles are in our everyday life and practices.

To shed a different light in this discussion…

Antonis Faras

Technology Manager and Researcher, Member of sociality.coop, MA Business Administration and Management, AUEB, MSc Science, Technology and Society, UoA

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store